Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 1049/08

1.
Názov periodickej tlače: EXTRA plus
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.08.2000
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: politický a spoločenský mesačník

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: iné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mayer Media, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Hečkova 18, 831 05 Bratislava
IČO: 47 667 184
telefón:
email: extraplus@extraplus.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. Lenka Mayerová
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Hečkova 18, 831 05 Bratislava
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa - 25.7.2014

<< späť na zoznam