Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 2795/08

1.
Názov periodickej tlače: FOR MEN
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.2009
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojmesačník
7.
Obsahové zameranie: časopis pre mužov

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: pre ženy, mužov, rodinu
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
FRC Media s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Gorkého 3, 811 01 Bratislava
IČO: 52 437 051
telefón: 0948 319 839
email:
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Tomáš Marek, MBA
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Iľjušinova 1030/6, 851 01 Bratislava
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Marián Jakubík, MBA
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Drieňová 16940/1J, 821 01 Bratislava
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena názvu vydavateľa - 8.12.2010 2.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 11.4.2019 3.zmena sídla vydavateľa - 25.4.2019 4.zmena vydavateľa od 1.9.2019 5.zmena vydavateľa od 2.9.2019 6.zmena vydavateľa od 1.2.2020 7.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 19.11.2020 8.zmena periodicity vydávania na dvojmesačník - 28.4.2021

<< späť na zoznam