Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 2871/09

1.
Názov periodickej tlače: TRANSPORT a LOGISTIKA
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.2009
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/český
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: motorizmus, doprava, zasielateľstvo a logistika

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: ekonomika, hospodárstvo, technika, doprava
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: Autoburza- eurokomis
periodicita vydávania prílohy: mesačník
obsahové zameranie prílohy: jazdené vozidlá, pracovné miesta
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
LUXUR Media SK, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Koceľova 15, 821 08 Bratislava
IČO: 51 104 911
telefón: 0903 422 271
email: vydavatel@transport.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. Viliam Bujna
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Velehradská 30, 821 08 Bratislava
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena názvu periodickej tlače - 29.7.2013 2.zmena vydavateľa od 23.10.2017

<< späť na zoznam