Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 2928/09

1.
Názov periodickej tlače: KINO - IKON
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.1996
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: 2 krát ročne
7.
Obsahové zameranie: odborná periodická publikácia, reflexia dejín slovenskej kinematografie, preklady kľúčových textov filmovej teórie, histórie a estetiky, rozhovory s domácimi i zahraničnými filmovými tvorcami, recenzie nových filmov a literatúry o filme, publikovanie neznámych archívnych materiálov o slovenskom filme

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: kultúra, umenie, osveta
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Asociácia slovenských filmových klubov
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Brnianska 33, 811 04 Bratislava
IČO: 30 812 976
telefón: 02/54 65 20 18
email: asfk@asfk.sk, martin.kanuch@sfu.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači: ---

<< späť na zoznam