Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 2998/09

1.
Názov periodickej tlače: Slovo ŠAĽANOV
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.02.1996
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: informácie zo života v regióne Šaľa

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: regionálne
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Fantázia media, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
P. Pázmaňa 3, 927 01 Šaľa
IČO: 46 515 381
telefón: 0905/238 895
email: redakcia@slovosalanov.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
PhDr. Milan Aľakša
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
P. J. Šafárika 15, 927 01 Šaľa
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. Ivan Aľakša
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
P.Pázmaňa 5, 927 01 Šaľa
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa - 6.3.2012

<< späť na zoznam