Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3095/09

1.
Názov periodickej tlače: Karpatenblatt
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania:
Mesačník Nemcov na Slovensku - Monatsblatt der Deutschen in der Slowakei
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.07.1992
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: nemecký
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: história, súčasná kultúra ako aj aktivity nemeckej menšiny žijúcej na Slovensku

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: kultúra, umenie, osveta
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Karpatskonemecký spolok na Slovensku
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Lichardova 20, 040 01 Košice
IČO: 17 083 664
telefón: 055/72 91 251
email: kdv@kdv.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači: ---

<< späť na zoznam