Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3191/09

1.
Názov periodickej tlače: Pediatria
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 14.02.2006
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojmesačník
7.
Obsahové zameranie: Zdravotníctvo

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: zdravotníctvo
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
A-medi management, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
IČO: 44 057 717
telefón: +421 911 117 949
email: durcovic@amedi.sk; surinova@amedi.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
NEPHTHYS LIMITED
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Stasinou & Boumpoulinas 3, 1st floor, Nicosia 1060 , Cyperská republika
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa - 20.4.2009 2.zmena vydavateľa od 1.1.2015 3.zmena sídla vydavateľa - 2.3.2022

<< späť na zoznam