Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3198/09

1.
Názov periodickej tlače: Staromestské listy
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.02.2000
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: informácie zo života Mestskej časti Košice - Staré Mesto

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: obecné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mestská časť Košice - Staré Mesto
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice
IČO: 00 690 937
telefón: 055/62 22 026
email: redakcia@kosice-city.sk, starosta@kosice-city.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania - 25.8.2011 2.zmena periodicity vydávania - 21.2.2012 3.zmena periodicity vydávania na 10x ročne - 4.3.2015 4.zmena periodicity vydávania na 6x ročne - 17.2.2016 5.zmena periodicity vydávania na 5x ročne + mimoriadne vydanie - 5.4.2016 6.zmena periodicity vydávania na štvrťročník - 3.12.2019

<< späť na zoznam