Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3262/09

1.
Názov periodickej tlače: BAR MAGAZINE
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.10.2007
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: gastronómia

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: gastronómia, recepty
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
PRO PUBLISHING s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Landererova 6, 811 09 Bratislava
IČO: 52 233 570
telefón:
email: roman.zelenka@propublishing.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Roman Zelenka
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Landererova 6, 811 09 Bratislava
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa - 29.1.2013 2.zmena vydavateľa - 21.2.2014 3.zmena sídla - 23.6.2014 4.zmena vydavateľa od 28.10.2014 5.zmena vydavateľa od 20.6.2016 6.zmena periodicity vydávania na štvrťročník - 29.3.2017 7.zmena vydavateľa od 19.6.2019

<< späť na zoznam