Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3266/09

1.
Názov periodickej tlače: LES NOUVELLES ESTHETIQUES
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.04.2009
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: odborná periodická publikácia, kozmetika

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: zdravie, životný štýl
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
VND MÉDIA, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Bosákova 7, 851 04 Bratislava
IČO: 36 361 810
telefón: 0908/77 76 77
email: redakcia@lne.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Jozef Drgoňa
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Haanova 37, 851 04 Bratislava
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Dr. Gábor Varju
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Kossuth Lajos utca, 6320 Solt, Maďarská republika
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla - 31.3.2014 2.zmena periodicity vydávania na štvrťročník - 27.2.2023

<< späť na zoznam