Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3278/09

1.
Názov periodickej tlače: Malacký hlas
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.1996
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojtýždenník
7.
Obsahové zameranie: lokálne spravodajstvo a výstupy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: obecné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mesto Malacky
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
IČO: 00 304 913
telefón: 034/79 66 173
email: malackyhlas@malacky.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: televíznej programovej služby

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko vysielateľa:PROGRES MALACKY, spol.s.r.o.
sídlo vysielateľa, miesto podnikania alebo adresa pobytu vysielateľa: Mierové námestie 12, 901 01 Malacky

Podiel vydavateľa periodickej tlače (v%)
1. na hlasovacích právach vysielateľa: 60
2. na základnom imaní vysielateľa: 60
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa - 26.9.2016

<< späť na zoznam