Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 1221/08

1.
Názov periodickej tlače: Šikovníček
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.08.2001
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: časopis pre deti od 4 - 12 rokov, hry, rébusy, hlavolamy, riekanky

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: deti a mládež
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Versa Interactive and Publishing, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Pluhová 42, 831 03 Bratislava
IČO: 52 301 117
telefón:
email:
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Tomáš Marek
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Iľjušinova 1030/6, 851 01 Bratislava
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
MUDr. Denisa Jakubíková
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Jána Dekana 1569/1, 851 10 Bratislava
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. art. Stanislav Herko
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Dohnányho 548/22, 821 08 Bratislava
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena názvu vydavateľa - 8.12.2010 2.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 11.4.2019 3.zmena sídla vydavateľa - 25.4.2019 4.zmena vydavateľa od 1.9.2019 5.zmena vydavateľa od 2.9.2019 6.zmena sídla vydavateľa - 14.5.2021

<< späť na zoznam