Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3405/09

1.
Názov periodickej tlače: SEREDSKÉ NOVINKY
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.06.2003
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: informácie zo života mesta

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: obecné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Správa majetku Sereď, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
IČO: 46 439 773
telefón: 031/78 32 392-3
email:
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mesto Sereď
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
IČO: 00 306 169
telefón: 031/78 92 094
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa - 24.5.2010 2.zmena vydavateľa - 1.5.2011 3.zmena vydavateľa - 1.5.2012

<< späť na zoznam