Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3471/09

1.
Názov periodickej tlače: FLASH ART Czech and Slovak Edition
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.10.2006
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/český
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: informovanosť domácej výtvarnej scény o aktuálnom medzinárodnom dianí, napomáha intefrácii slovenského súčasného umenia do mezinárodných štruktúr

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: kultúra, umenie, osveta
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
PILOT, o.z.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Adámiho 2, 841 05 Bratislava
IČO: 42 265 959
telefón: 0918 124 840
email: lydia.pribisova@gmail.com
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa od 1.2.2015

<< späť na zoznam