Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3493/09

1.
Názov periodickej tlače: Psychológia a patopsychológia dieťaťa
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.1965
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/anglický/český
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: 2 krát ročne
7.
Obsahové zameranie: odborný časopis zameraný na psychický vývin dieťaťa

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: zdravotníctvo
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
IČO: 00 681 385
telefón: 02/43 42 09 73
email: vudpap@vudpap.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa - 27.9.2011 2.zmena periodicity vydávania na 2x ročne - 29.1.2019

<< späť na zoznam