Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3578/09

1.
Názov periodickej tlače: Via practica
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.04.2004
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/anglický/český
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojmesačník
7.
Obsahové zameranie: odborná periodická publikácia, recenzovaný odborný časopis pre lekárov

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: zdravotníctvo
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
SOLEN, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Ambrova 5, 831 01 Bratislava
IČO: 35 865 211
telefón: 02/54 65 13 86
email: solen@solen.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. Vítězslav Šrámek
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Za parkem 911, 783 53 Velká Bystřice, Česká republika
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. Katarína Pospíšilová
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Cibická cesta 4, 900 21 Svätý Jur
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania - 2.11.2010 2.zmena sídla a štruktúry vlastníckych vzťahov vydavateľa - 27.4.2015

<< späť na zoznam