Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3682/09

1.
Názov periodickej tlače: STRATEGIE
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.11.1994
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: odborný časopis o marketingu, reklame, on line, médiách a out-of-home

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: magazínový formát
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: Marketing. výskum,OUT&INDOOR,Reklamné predmety,TOP100 zadávateľov a značiek,Polygrafia,PR agentúry,SIGN,TOP slovenskej reklamy,Mediálne agentúry,Médiá,Direct marketing,Reklamné agentúry,On line,3D reklama,Prepress,Event marketing,NewMedia,Výstavníctvo
periodicita vydávania prílohy: 1 x ročne
obsahové zameranie prílohy:
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
MAFRA Slovakia, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava
IČO: 51 904 446
telefón:
email: ivan.netik@mafraslovakia.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
MAFRA, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha, Česká republika
IČO: 45 313 351
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena obchodného názvu (Sanoma Magazines Slovakia, s.r.o. na ECOPRESS Magazines, s.r.o.) - 3.8.2010 2.zmena vydavateľa (ECOPRESS Magazines, s.r.o. na ECOPRESS, a.s.) - 12.1.2011 3.zmena sídla a štruktúry vlastníckych vzťahov - 22.12.2014 4.zmena obchodného mena - 9.1.2015 5.zlúčenie spoločnosti od 1.1.2020 6.zmena sídla vydavateľa - 12.1.2023

<< späť na zoznam