Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3765/09

1.
Názov periodickej tlače: Vitalita
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 02.01.2002
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/český
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: zdravý životný štýl

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: zdravie, životný štýl
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Via VITALITA, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Bencúrova 48, 821 04 Bratislava
IČO: 35 888 687
telefón:
email: vitalita@stonline.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Michal Opeta
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Dr. Stohla 3, 902 01 Pezinok
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Nataša Vámošová
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Lehnice 148, 930 37 Lehnice
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla - 9.9.2013

<< späť na zoznam