Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3777/09

1.
Názov periodickej tlače: Wood Research
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.1956
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: anglický
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojmesačník
7.
Obsahové zameranie: vedecká periodická publikácia, originálne články zo všetkých odborov drevárskej vedy, biológia, chémia, fyzika, mechanické a chemické procesy spracovania dreva

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: technické vedy a informačné technológie
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s. - úsek Slovenský drevársky výskumný ústav
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Lamačská cesta 3, 844 04 Bratislava
IČO: 31 380 051
telefón: 02/59 41 86 44
email: sekretariat@vupc.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Terpera, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
IČO: 36 756 393
telefón: 02/59 41 86 01
email: bohacek@vupc.sk
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania na 6x ročne - 10.3.2017

<< späť na zoznam