Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3788/09

1.
Názov periodickej tlače: Doplňovačky, sudoku, dosadzovačky, KRÍŽOVKY
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.08.2009
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: iná periodicita
7.
Obsahové zameranie: Krížovky, dosadzovačky, sudoku, hlavolamy

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: zábava, hry, relax
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
EU PRESS, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Desiata 16, 831 01 Bratislava
IČO: 36 662 763
telefón: 0907/719 510
email: redakciagz@orangemail.sk, gabrielazorgovska@gmail.com
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr.art. Gabriela Zorgovská
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Račianska 81, Bratislava
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania na občasník - 10.7.2015

<< späť na zoznam