Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3802/09

1.
Názov periodickej tlače: TABU
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 06.06.1991
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojmesačník
7.
Obsahové zameranie: spoločenský magazín, erotika

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: erotické, pornografia
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Polypress, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Gessayova 45, P.O.Box 186, 851 03 Bratislava
IČO: 00 895 831
telefón: 0905/645 629
email: tabu@tabu.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Štefan Baláž
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Kukučínova 30, Bratislava
IČO:
telefón:
email: stebalaz@zoznam.sk

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Emília Dzúriková
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
1. mája 41, Modra
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania na dvojmesačník - 23.4.2020

<< späť na zoznam