Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3820/09

1.
Názov periodickej tlače: Bratislavský kuriér
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 30.10.2007
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: komunálne noviny o živote v Bratislave

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: obecné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
STAROMEŠŤAN, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Sedlárska 8, 811 01 Bratislava
IČO: 36 842 834
telefón: 0907/919 252
email: redakcia@bakurier.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Pavol Kormúth
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Sokolská 18, 811 04 Bratislava
IČO:
telefón:
email: vydavatel@inzercia.sk
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania na mesačník - 22.2.2016

<< späť na zoznam