Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 3972/10

1.
Názov periodickej tlače: Communication Today
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 04.04.2010
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/iný
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: 2 krát ročne
7.
Obsahové zameranie: vedecká periodická publikácia, masmediálna a marketingová komunikácia - jazyk vydávania slovenský/nemecký/anglický/český/poľský/čínsky/hinduistický

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: spoločenské vedy a výskum
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
IČO: 36 078 913
telefón: 033/55 65 123
email: katarina.janeckova@ucm.sk, martinsolik@gmail.com
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena jazyka vydávania - 11.3.2015

<< späť na zoznam