Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 4013/10

1.
Názov periodickej tlače: Slovenské pohľady
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.1846
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojmesačník
7.
Obsahové zameranie: časopis o literatúre a knižnej kultúre

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: kultúra, umenie, osveta
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
9.1.
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Matica slovenská
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00 179 027
telefón: 043/38 12 840
email: periodika@matica.sk
9.2.
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Neografia, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Sučianska 39 A, 036 01 Martin
IČO: 31 597 912
telefón:
email:
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľov - 8.4.2015 2.doplnenie prílohy od apríla 2020 3.zrušenie prílohy pohľady.sk - 2.12.2020 4.zmena periodicity vydávania na dvojmesačník - 11.2.2021 5.zmena periodicity vydávania na mesačník - 9.2.2022 6.zmena periodicity vydávania na dvojmesačník - 27.4.2023

<< späť na zoznam