Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 4143/10

1.
Názov periodickej tlače: HOROSKOPY
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 15.10.2010
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: 2 krát ročne
7.
Obsahové zameranie: životný štýl, horoskopy

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: zdravie, životný štýl
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
BADAM CREATIVE, s. r. o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Kubániho 5, 811 04 Bratislava
IČO: 35 804 840
telefón: 0903/442 220
email: dutkova@badamcreative.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. Vladimíra Dutková
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Kubániho 5, 811 04 Bratislava
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa - 2.5.2016 2.zmena periodicity vydávania na 2x ročne - 31.3.2021

<< späť na zoznam