Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 4149/10

1.
Názov periodickej tlače: Torty od mamy
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.10.2010
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: prvý slovenský časopis pre amatérske cukrárky a milovníkov tort

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: gastronómia, recepty
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
naničmama, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 54 298 903
telefón: 02/59 23 31 01
email: katarina.zahradnikova@petitpress.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
nanicmama.sk, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 44 244 436
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Kamila Kokošková
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Hýľov 187, 044 12 Hýľov
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa od 1.1.2015 2.zmena vydavateľa od 1.3.2022

<< späť na zoznam