Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 4165/10

1.
Názov periodickej tlače: Daňový špeciál
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.11.2010
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: daňová, účtovná, ekonomická a právna problematika

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: ekonomika, hospodárstvo, technika, doprava
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Poradca podnikateľa, spol.s r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
IČO: 31 592 503
telefón: 041/70 53 230
email: hornikova@epi.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. Juraj Málik
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Hodkovičky, Stavbařů 3/290, 140 00 Praha, Česká republika
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači: ---

<< späť na zoznam