Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 4211/10

1.
Názov periodickej tlače: Acta Patristica
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 20.12.2010
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/iný
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: 2 krát ročne
7.
Obsahové zameranie: vedecká periodická publikácia, patrológia, teológia, religionistika, biblistika, filozofia, pedagogika, psychológia, sociológia a svetové a cirkevné dejiny - jazyk vydávania slovenský/nemecký/anglický/český/poľský/grécky/ruský/srbský/ukrajinský

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: cirkev a náboženstvo
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Prešovská univerzita v Prešove, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov
IČO: 17 070 775
telefón: 051/77 24 729
email: pavol.kochan@unipo.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity - 1.1.2012 2.zmena názvu vydavateľa - 17.7.2013 3.oprava sídla vydavateľa - 26.3.2014

<< späť na zoznam