Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 4234/10

1.
Názov periodickej tlače: Košická bezpečnostná revue
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania:
Košická bezpečnostná revue - Košice security Revue
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.12.2010
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/anglický
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: 2 krát ročne
7.
Obsahové zameranie: odborné články a štúdie z oblasti bezpečnosti, ochrany majetku a osôb a bezpečnostných služieb

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: technické vedy a informačné technológie
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva M.M. n.o. Košice
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Košťova 1, 040 01 Košice
IČO: 52 540 448
telefón: 055/72 01 071
email: vsbm@vsbm.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena jazyka vydávania, doplnené regionálne vydanie - 7.1.2019 2.zlúčenie organizácie od 1.9.2019

<< späť na zoznam