Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 4238/10

1.
Názov periodickej tlače: PARTNER
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 30.03.2009
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: financie, ekonomika, manažment, lifestyle

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: financie, bankovníctvo, poisťovníctvo
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
PARTNERS GROUP SK s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Einsteinova 3541/24, 851 01 Bratislava
IČO: 36 750 701
telefón:
email: monika.remiasova@partnersgroup.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
PARTNERS GROUP HOLDING SK, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 46 314 873
telefón: +421 2 62 80 27 02
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
PARTNERS FOR YOU, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 46 315 071
telefón: +421 2 62 80 27 02
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa a zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 11.4.2023

<< späť na zoznam