Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 4416/11

1.
Názov periodickej tlače: Studia scientifica facultatis pedagogicae
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.02.2002
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/iný
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: iná periodicita
7.
Obsahové zameranie: vedecké a odborné práce z oblasti základného a aplikovaného výskumu - jazyk vydávania slovenský/nemecký/anglický/český/francúzsky/taliansky/poľský

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: spoločenské vedy a výskum
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM vydavateľstvo KU
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Hrabovská cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok
IČO: 37 801 279
telefón: 044/43 26 842
email: dekanat@ku.sk; verbum@ku.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena názvu a sídla vydavateľa - 14.12.2012 2.zmena sídla vydavateľa - 4.11.2013

<< späť na zoznam