Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5174/15

1.
Názov periodickej tlače: Acta Metallurgica Slovaca
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.1995
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: anglický
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: publikovanie pôvodných teoretických a experimentálnych prác so zameraním na hutníctvo, hutnícke inžinierstvo, materiálové vedy (Metallurgy, Metallurgical Engineering, Materials Science)

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: iné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácia
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Letná 1/9, 042 00 Košice
IČO: 00 397 610
telefón: 055/60 24 258
email: tibor.kvackaj@tuke.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena názvu fakulty - 25.1.2023

<< späť na zoznam