Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5189/15

1.
Názov periodickej tlače: PRIEKOPNÍK
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.05.2015
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: iná periodicita
7.
Obsahové zameranie: spravodajstvo, kultúra, šport, voľný čas, inzercia, súťaže, investigatíva

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: regionálne
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
EK-PROMOTION, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Stavebná 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 747 327
telefón: 0917 521 121
email: karova@priekopnik.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Erika Karová
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Bernolákova 17, 974 05 Banská Bystrica
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena obchodného mena vydavateľa od 27.11.2015 2.zmena vydavateľa od 21.5.2018 3.zmena vydavateľa od 11.11.2019

<< späť na zoznam