Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5198/15

1.
Názov periodickej tlače: MUŽLIANSKY HLÁSNIK / MUZSLAI HÍRMONDÓ
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 20.05.2015
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/maďarský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: iná periodicita
7.
Obsahové zameranie: informácie zo života obce

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: obecné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Obec Mužla
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
OÚ; Mužla č. 711, 943 52 Mužla
IČO: 00 309 125
telefón: 036/75 83 102
email: sekretariat@muzla.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania na štvrťročník - 17.2.2016 2.zmena periodicity vydávania na 3x ročne - 29.4.2024

<< späť na zoznam