Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5260/15

1.
Názov periodickej tlače: Náš Trnavský kraj
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.11.2015
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: krajský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: 2 krát ročne
7.
Obsahové zameranie: aktuálne spoločensko-politické témy, rozvoj občianskej spoločnosti

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: krajské
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: fyzická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ladislav Nagy
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Adama Trajana 4652/16, 921 01 Piešťany
IČO:
telefón:
email:
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena názvu periodickej tlače - 29.4.2016 2.zmena periodicity vydávania na 2x ročne - 24.3.2021

<< späť na zoznam