Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5321/16

1.
Názov periodickej tlače: Sudoku bez okuliarov
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.03.2016
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: krížovky, hlavolamy, rébusy

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: zábava, hry, relax
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
REDIMA PLUS, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava
IČO: 54 785 502
telefón:
email: natalia.vybostokova@bratislavcanka.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Natália Výbošťoková
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Röntgenova 18, 851 01 Bratislava
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Juraj Frajberg
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Vajnorská 88, 831 04 Bratislava
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Zdenko Výbošťok
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Röntgenova 18, 851 01 Bratislava
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena názvu periodickej tlače - 31.8.2016 2.zmena periodicity vydávania na štvrťročník - 11.4.2018 3.zmena názvu periodickej tlače - 18.5.2022 4.zmena vydavateľa od 20.8.2022

<< späť na zoznam