Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5656/18

1.
Názov periodickej tlače: MAGYAR7
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 02.05.2018
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: maďarský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: týždenník
7.
Obsahové zameranie: verejný život, regionálne a kultúrne udalosti, rozširované Západné Slovensko: Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Komárno, Galanta, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Stredné Slovensko: Levice, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Východné Slovensko: Rožňava, Revúca, Košice-okolie, Trebišov, Michalovce

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: regionálne
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Pro Media nadácia - Pro Media Alapítvány
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Nám. sv. Štefana 296/6, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 51 022 281
telefón:
email:
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Mária Haják
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Budatínska 63, 851 06 Bratislava
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. Tünde Neszméri
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Záhradnícka 417/3, 900 29 Nová Dedinka
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Tibor Starovič
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Martinčekova 12, 821 09 Bratislava
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači: ---

<< späť na zoznam