Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5738/18

1.
Názov periodickej tlače: Ľudia hovoria - Ludé povídajú
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.2019
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/český
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: iná periodicita
7.
Obsahové zameranie: informácie o kultúrnych aktivitách príslušníkov moravskej národnostnej menšiny na Slovensku, reportáže zo spoločenských, kultúrnych a športových podujatí

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: národnosti, etnické skupiny, národnostná kultúra
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
FORFOLK s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Plevník-Drienové 177, 018 26 Plevník-Drienové
IČO: 51 960 893
telefón:
email: forfolksro@gmail.com
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ján Chúpek
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Plevník-Drienové 558, 018 26 Plevník-Drienové
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa - 21.10.2019 2.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 7.11.2022 3.zmena periodicity vydávania na občasník - 7.11.2022

<< späť na zoznam