Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5817/19

1.
Názov periodickej tlače: Lingua et vita
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 30.06.2012
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/iný
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: 2 krát ročne
7.
Obsahové zameranie: jazyk a kultúra, lingvistika, komunikácia, interkultúrna komunikácia, jazyk vydávania slovenský/český/nemecký/anglický/španielsky/francúzsky

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: kultúra, umenie, osveta
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
IČO: 00 399 957
telefón:
email: casopis.faj@gmail.com, roman.kvapil@euba.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači: ---

<< späť na zoznam