Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5849/19

1.
Názov periodickej tlače: LUTHERUS
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 14.10.2019
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: týždenník
7.
Obsahové zameranie: kresťanské noviny pre evanjelikov o živote v cirkvi, o umení, kultúre a spoločnosti

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: noviny pre špecifické skupiny čitateľov
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Spolok Lutherus
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Štúrova 59/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 52 112 217
telefón: 0918 828 553
email: predseda@lutherus.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena názvu periodickej tlače - 31.10.2019 2.zmena názvu vydavateľa - 27.11.2019 3.zmena sídla vydavateľa - 5.6.2020

<< späť na zoznam