Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 6052/22

1.
Názov periodickej tlače: OFTALMOLÓGIA PRE PRAX
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.06.2022
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: 2 krát ročne
7.
Obsahové zameranie: vedecká,odborná periodická tlač, oftalmológia

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: zdravotníctvo
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
A-medi management, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
IČO: 44 057 717
telefón: +421 911 117 949
email: durcovic@amedi.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Remedies, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Kupeckého 3, 821 08 Bratislava
IČO: 36 733 954
telefón: 0903 224 625
email: horska@amedi.sk
12.
Zmena údajov o periodickej tlači: ---

<< späť na zoznam