Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 6064/22

1.
Názov periodickej tlače: EXPERT NA KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.06.2022
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: odborná periodická tlač, stavebníctvo

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: architektúra a stavebníctvo
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
IČO: 35 730 129
telefón: 02/33 00 53 10
email: daniela.belicova@dashofer.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
DASHÖFER PRIVATHOLDING s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 - Vokovice, Česká republika
IČO: 26 741 075
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači: ---

<< späť na zoznam