Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 328/08

1.
Názov periodickej tlače: Rusyn
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.08.1991
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: rusínsky/ukrajinský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojmesačník
7.
Obsahové zameranie: kultúrno-kresťanský časopis o živote a histórii Rusínov - jazyk vydávania rusínsky

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: národnosti, etnické skupiny, národnostná kultúra
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Rusín a Ľudové noviny
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Duchnovičovo nám. 1, 081 48 Prešov
IČO: 17 079 748
telefón: 051/77 25 629, 0905/470 884
email: rusyn@stonline.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači: ---

<< späť na zoznam