Nový autorský zákon

Nový autorský zákon (zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon) je účinný od 1. januára 2016.

Nový autorský zákon je moderný a flexibilný právny predpis, ktorý zabezpečí autorom a iným nositeľom práv efektívnejší výkon ich práv v rámcoch stanovených európskym a medzinárodným právom. Na druhej strane však nepredstavuje prekážku pre šírenie kultúry, vzdelania a výsledkov výskumu či pre rozvoj internetovej ekonomiky a podporu tvorivosti. Nový autorský zákon tak nepriamo prispieva aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenskej republiky prostredníctvom vytvorenia vitálneho rámca na podporu inovácií a investícií do sektora kreatívneho priemyslu s vysokou pridanou hodnotou.

Cieľom rekodifikácie bolo pripraviť taký právny predpis, ktorý náležite plní funkciu autorského zákona ako základného (hmotnoprávneho) právneho predpisu v oblasti kultúry a ktorý zabezpečí vyváženie záujmov nositeľov práv, používateľov a širokej verejnosti. Takýto právny predpis musel zabezpečiť rovnováhu medzi ochranou práv nositeľov práv a náležitým prístupom používateľov k chránenému obsahu. Nevyhnutné bolo posilniť aj mieru vymožiteľnosti práv v prípade ich porušenia a zároveň zabezpečiť nositeľom práv aj širokej verejnosti primeranú kontrolu nad organizáciami kolektívnej správy, ktoré spravujú práva a peniaze autorov a iných nositeľov práv.

Pri príprave návrhu autorského zákona bolo potrebné brať ohľad na medzinárodné záväzky Slovenskej republiky v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Rovnako bolo potrebné náležite inkorporovať právo Európskej únie v danej oblasti (transpozícia smerníc).

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pri svojej práci na novej autorskoprávnej úprave vychádzalo predovšetkým z  Legislatívneho zámeru autorského zákona, ktorý vypracovalo v zmysle Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2012 – 2016 (ďalej len „programové vyhlásenie“) a spolupracovalo s Dočasnými pracovnými skupinami Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru – predovšetkým s Dočasnou pracovnou skupinou k rekodifikácii autorského práva v Slovenskej republike a s Dočasnou pracovnou skupinou k ochrane autorských práv v hmotnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve .

Kontakt:
smaap@culture.gov.sk

Návrh nového autorského zákona:

  • Dňa 22. decembra 2014 bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania návrh Autorského zákona. Kompletný materiál je dostupný na stránke Portálu právnych predpisov.
  • Dňa 10. apríla 2015 bol predložený návrh Autorského zákona na rokovanie vlády Slovenskej republiky a bol vládou Slovenskej republiky schválený dňa 15. apríla 2015.
  • Dňa 6. mája 2015 prešiel návrh Autorského zákona prvým čítaním v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá ho postúpila do druhého čítania.
  • Dňa 16. júna 2015 bola zverejnená Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu Autorského zákona (tlač 1496).
  • Dňa 1. júla 2015 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený návrh Autorského zákona.
  • Dňa 24. júla 2015 bol návrh Autorského zákona podpísaný prezidentom Slovenskej republiky.
  • Schválená verzia Autorského zákona je dostupná na stránke Národnej rady Slovenskej republiky (úplne dole pod označením Schválené znenie zákona NRSR 1496).
  • Úplné znenie Autorského zákona tak, ako bolo publikované v Zbierke zákonov: Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

Posledná aktualizácia: 9. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať