Zoznam periodickej tlače je verejne prístupná evidencia periodickej tlače vydávanej na území Slovenskej republiky; každý má právo nahliadnuť do zoznamu a zhotovovať si z neho výpisy alebo odpisy.

Periodickú tlač eviduje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov, a to zápisom do zoznamu periodickej tlače, zmenou zápisu v tomto zozname a výmazom zápisu z tohto zoznamu.

Zápis do zoznamu
O zápis periodickej tlače do zoznamu požiada písomne osoba, ktorá mieni vydávať periodickú tlač alebo vydavateľ periodickej tlače najneskôr v deň začiatku vydávania periodickej tlače (noviny, časopisy alebo iná tlač, vydávaná pod rovnakým názvom, s rovnakým obsahovým zameraním a v jednotnej grafickej úprave, najmenej dvakrát v kalendárnom roku).

Do zoznamu sa nezapisuje:

  • Zbierka zákonov SR
  • Obchodný vestník a iné úradné vestníky
  • periodická tlač určená výlučne na úradné, služobné alebo prevádzkové účely či inú vnútornú potrebu osoby, ak nie je distribuovaná verejnosti
  • periodická tlač osoby určená výlučne na jej vlastnú propagáciu

Pre zápis periodickej tlače do zoznamu je potrebné predložiť

Ministerstvo vykoná zápis do zoznamu do 15 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o zápis do zoznamu alebo do 15 dní odo dňa doručenia doplnenia údajov k žiadosti o zápis do zoznamu a do 5 dní odo dňa vykonania zápisu periodickej tlače do zoznamu oznámi žiadateľovi o zápis pridelené evidenčné číslo periodickej tlače, ktoré je vydavateľ povinný uvádzať v každom vydaní periodickej tlače.

Zmena zápisu v zozname
Zmenu evidovaných údajov alebo ukončenie vydávania periodickej tlače je vydavateľ periodickej tlače povinný oznámiť ministerstvu do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Pre zápis zmeny v zozname je potrebné predložiť

Upozornenie

Vydavateľ periodickej tlače je povinný bezplatne a na svoje trovy do troch dní od začatia rozširovania zasielať povinný výtlačok subjektom podľa prílohy č. 1 zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o zápis periodickej tlače do zoznamu, žiadosť o zmenu zápisu v zozname a oznámenie o ukončení vydávania periodickej tlače je potrebné doručiť na adresu:

Ministerstvo kultúry SR
odbor mediálneho práva a audiovízie
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

Kontakt:
tel.: 02/20482 125

 

Posledná aktualizácia: 17. decembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať