Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 203/08

1.
Názov periodickej tlače: Zváranie - svařování
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.1952
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/anglický/český
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: zváranie, spájkovanie, lepenie, striekanie, materiálové inžinierstvo

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: technické vedy a informačné technológie
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Račianska 71, 832 59 Bratislava
IČO: 36 065 722
telefón: 02/49 24 64 75, 02/49 24 63 00
email: redakcia.zvarania@vuz.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Zväz pre podporu výskumu a podnikateľského prostredia Slovenska
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Križkova 9, 811 04 Bratislava
IČO: 31 797 041
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity na 6x ročne - 20.12.2012 2.zmena periodicity na 4x ročne - 20.9.2017 3.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 20.9.2017

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora