Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 111/08

1.
Názov periodickej tlače: Predškolská výchova
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 29.12.1992
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojmesačník
7.
Obsahové zameranie: odborná periodická publikácia, odborno-metodické určené najmä učiteľkám materských škôl

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: školstvo, pedagogika, vzdelávanie
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
REZILIENCIA, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Školská 428, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO: 47 951 249
telefón: 0905 216 397
email: redakciapv@gmail.com
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Peter Kováč
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Čaradice 110, 953 01 Zlaté Moravce
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
PaedDr. Barbora Kováčová
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Školská 428, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa od 14.11.2014

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora