Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 2842/08

1.
Názov periodickej tlače: Mama a ja
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.2002
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: informácie z oblasti medicíny a zdravotníctva vo vzťahu k mladej rodine s dieťaťom

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: pre ženy, mužov, rodinu
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
ORBIS IN, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Ondavská 4, 821 08 Bratislava
IČO: 35 842 008
telefón: 0910/962 858, 02/43 42 62 66
email: manikova@orbisin.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Daniela Klamová
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Štúrova 3300/27, 902 03 Pezinok
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Gabriela Zelinková
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Ondavská 4, 821 08 Bratislava
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa a zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 19.2.2013

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora