Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 751/08

1.
Názov periodickej tlače: Rozmer
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.02.1998
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: cirkev a náboženstvo
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
9.1.
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ekumenická rada cirkví v SR
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Palisády 48, 811 06 Bratislava
IČO: 30 806 631
telefón: 02/54 43 32 38, 02/54 43 14 68
email: rozmer@sekty.sk
9.2.
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Svoradova 3, 811 03 Bratislava
IČO: 31 746 772
telefón: 02/54 43 09 60
email: rozmer@sekty.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa - 31.1.2002 2.zmena sídla - 7.10.2008

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora