Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 1406/08

1.
Názov periodickej tlače: Maľované hlavolamy - Zbierka
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 03.01.2003
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojmesačník
7.
Obsahové zameranie: maľované hlavolamy

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: zábava, hry, relax
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
HEBI VITAL s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Pravenec 456, 972 16 Pravenec
IČO: 47 749 067
telefón: 0903/519 129
email: redakcia@hebivital.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Henrieta Andrášiová
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Pravenec 456, 972 16 Pravenec
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Bibiána Lajčiaková
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Družstevná 682/5, 972 12 Nedožery-Brezany
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa - 31.3.2009 2.zmena vydavateľa - 9.5.2014 3.zmena periodicity vydávania - 2.1.2015

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora